Lai paaugstinātu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, informācijas drošību un atbilstību vides prasībām, SIA “Baltijas Informācijas tehnoloģijas” (BIT) savā darbībā ir ieviesis vairākas vadības sistēmas un to principus, saskaņā ar EN ISO 9001, EN ISO 27001 un EN ISO 14001 standartu prasībām.

SIA “Baltijas Informācijas tehnoloģijas” apzinās, ka motivēti darbinieki ir  lielākā organizācijas vērtība – motivēts darbinieks ir tendēts uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu,  iesaistīšanos organizācijā un uzņemas atbildību par darba kvalitāti.

Mēs esam nodrošinājuši to, ka mūsu ieviestās vadības sistēmas un to kvalitātes politika, kā arī mūsu saistības pret kvalitāti un drošību, tiek saprastas, ieviestas un izpildītas visā uzņēmumā. Mēs novērtējam un apzināmies, cik nozīmīga ir darbinieku izpratne efektīvai kvalitātes vadības sistēmas, informācijas drošības sistēmas un vides pārvaldības sistēmas uzturēšanai un mērķu sasniegšanai.

Kvalitātes politika:

SIA “Baltijas Informācijas tehnoloģijas” kā svarīgāko savas darbības aspektu ir izvirzījusi pilnīgu klienta vēlmju izpratni un realizāciju, piedāvājot pasaulē atzītu datortehnikas ražotāju un lietojumprogrammu izstrādātāju produktus, to piegādi, instalāciju un uzturēšanas servisu, nepieļaujot novirzes no savstarpējā sadarbībā ar klientu formulētajām prasībām vai līguma nosacījumiem, kas nodrošina uzņēmuma augstu konkurētspēju Latvijas tirgū un maksimālu klientu apmierinātību.

BIT ievēro un īsteno gan uzņēmuma iekšējās ar klientu apkalpošanu saistītās prasības, gan attiecināmajos normatīvajos aktos definētās prasības saviem pārdotajiem produktiem vai sniegtajiem pakalpojumiem.

Ar izstrādāto uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu uzņēmums ir nodrošinājis iespēju to nepārtraukti uzlabot, pilnveidot un attīstīt, tādējādi uzlabojot uzņēmuma vadības un ražošanas procesu veiktspēju un efektivitāti, ar mērķi palielināt klientu apmierinātību, novērst potenciālās un esošās kļūdas, identificēt un pārvaldīt pastāvošos riskus.

Kvalitātes vadības sistēmas efektīva darbība tiek nodrošināta ar ieviestās pārvaldības sistēmas regulāru uzraudzību, nepārtrauktu uzlabošanu, kā arī iekšējo auditu veikšanu.

Vides vadības politika:

SIA “Baltijas Informācijas tehnoloģijas” vides pārvaldības politikas mērķi ir:

 • darboties saskaņā Latvijas Republikas izdotajiem tiesību aktiem, kuri reglamentē vides aizsardzības jomu;
 • ievērot ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus un noteiktos energoefektivitātes un vides aspektus;
 • pārvaldīt to saskaņā ar ISO 14001 standarta prasībām;
 • darīt to zināmu darbiniekiem un ieinteresētajām pusēm.

SIA “Baltijas Informācijas tehnoloģijas” veicina vides atbildības apziņu uzņēmuma darbiniekos, informējot tos par uzņēmuma vides politiku, būtiskajiem vides aspektiem, resursu efektīvāku izmantošanu un vides politiku. Tādējādi uzņēmums rūpējas par vides saglabāšanu, samazina ietekmi uz apkārtējo vidi un atbilst vides politikas standartu un normatīvo aktu prasībām.

Uzņēmums apņēmies rūpēties par vides aizsardzību savas darbības un ietekmes ietvaros, veicinot izlietoto resursu pareizu pārvaldību.

Vides pārvaldības sistēmas efektīva darbība tiek nodrošināta ar ieviestās pārvaldības sistēmas regulāru uzraudzību, nepārtrauktu uzlabošanu, kā arī iekšējiem auditiem.

Informācijas drošības politika:

BIT informācijas drošības pārvaldības sistēmas politikas mērķis ir nodrošināt uzņēmuma pārvaldītās un pieejamās informācijas drošību un integritāti, klientu datu privātumu un informācijas aizsardzību atbilstošā līmenī.

SIA “Baltijas Informācijas tehnoloģijas” informācijas drošības pārvaldības politika:

 • nodrošināt informācijas drošības atbilstību ISO 27001 standartam, saskaņā ar organizācijas stratēģiju;
 • darboties atbilstoši normatīvo aktu prasībām informācijas drošības jomā;
 • nodrošināt informācijas drošību, pieejamību un integritāti;
 • rūpēties par IDPS komunikāciju un izpratni uzņēmuma darbinieku vidū un darīt pieejamu BIT IDPS politiku un principus ieinteresētajām pusēm;
 • nodrošināt BIT piegādātāju un apakšuzņēmēju informētību par IDPS politiku, principiem un to ievērošanu;
 • ievērot klientu līgumiskās prasības;
 • nodrošināt IDPS darbību identificējot riskus, novēršot radušās problēmas un veicot preventīvos pasākumus;
 • vispārēji uzlabot uzņēmuma un uzņēmuma klientu datu un sniegto pakalpojumu drošību, atbilstību un ilgtspējību.

Informācijas drošības pārvaldības sistēmas efektīva darbība tiek nodrošināta ar ieviestās pārvaldības sistēmas regulāru uzraudzību, nepārtrauktu uzlabošanu, kā arī iekšējiem auditiem.

Atbilstība ES Vispārīgā datu aizsardzības regulai (GDPR) : 

2018. gada maija beigās stājās spēkā jauna ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR), nosakot personu datu apstrādes mērķus, procesus un tehnoloģiju pielietojumu. Mums ir svarīga klientu datu aizsardzība, tādēļ mēs esam veikuši visu nepieciešamo, lai pilnveidotu mūsu datu aizsardzības sistēmu. Sertificēts auditors šos procesus ir pārbaudījis ISO 27001 standarta sertifikācijas ietvaros un atzinis par kvalitatīviem un drošiem. Tadēļ varam apstiprināt, ka nodrošinām atbilstību GDPR prasībām, ievērojot visas prasības attiecībā uz personas datu glabāšanu, apriti un apstrādi.

Pie mums Jūsu dati ir drošībā!

Augstākminētā politika ir saistoša visiem SIA “Baltijas Informācijas tehnoloģijas” darbiniekiem, kā arī apakšuzņēmējiem.

gdpr-3385166_960_720

 

 

atpakaļ uz augšu